• Акрилонитрил
 • Ацетон
 • Автомобилни газове
 • Акрилалдехид и акрилова киселина
 • Акролон
 • Алкохол и алкохолни напитки
 • Амилов ацетат, амилов алкохол и амилов етер
 • Амини
 • Анилин (анилинова боя)
 • Ароматизатори/дезодоранти / парфюми и козметика
 • Асфалтови изпарения
 • Ацеталдехид
 • Ацетилен
 • Бензин
 • Битови и трайни миризми
 • Болнична миризма
 • Бутадиен, бутан, бутанон
 • Бутилацетат, бутилов алкохол, бутилов хлорид и бутилов етер
 • Бутилен и бутин
 • Бутиралдехид
 • Валерианова киселина
 • Въглероден диоксид, въглероден оксид и въглероден тетрахлорид
 • Диброметан
 • Диетил амин, диетил кетон
 • Дизелови изпарения
 • Диметиланилин
 • Дипропил кетон
 • Дихлорбензол, дихлородифлуором
 • Дихлороетилов етер, дихлородифлуорометан, дихлоронитроетан, дихлоропропан, дихлоротетрафлуорета
 • Дървесен алкохол
 • Евкалиптол
 • Етан, дихлоретан, дихлоретилен
 • Eтер
 • Етерични масла
 • Етилацетат, етилов алкохол, етилов амин, етилов бензин, етилов бромид, етилов хлорид, етилов етер, етилов формиат, етилов меркаптан, етилов силикат
 • Етилен, етиленов хлорхидрин, етиленов дихлорид, етиленов оксид
 • Изгоряла храна/мазнина  / овъглени материали
 • Изопропил ацетат, изопропилов алкохол, изопропилов етер
 • Млечна киселина
 • Монофлуоротрихло-рометан
 • Монохлоробепзен
 • Индол
 • Индустриални отпадъци и отпадъчни продукти
 • Йодоформ
 • Камфор
 • Канализационни миризми и миризми от отдушници
 • Каприлова, карболова  киселина
 • Каучук
 • Керосин
 • Кисело зеле, миризми от ферментация и презрели плодове
 • Кисело мляко, разляти напитки, развалени храни
 • Креозот и крезол
 • Кротоналдехид
 • Лакови изпарения
 • Лепила
 • Лоши миризми от баня и тоалетна
 • Лук
 • Маслена киселина
 • Мая
 • Метан
 • Метилал
 • Метилацетат, метилов акрилат, метилов алкохол, метилов бромид, метил бутил кетон, метил хлорид, метил хлороформ, метилов етер, метил етил кетон,  метилформиат, метил изобутил кетон, метил меркаптан
 • Метиленхлорид
 • Метилциклохексанон
 • Миризма на анестезия
 • Миризма на катран и пластмаса
 • Миризма на пропан
 • Миризма на пропионалдехид
 • Миризма на сготвени ястия / пуканки и бонбони /сладки
 • Миризми на животни / домашни птици / риба
 • Миризми на застояло и пот
 • Миризми на фекалии и тор
 • Миризми на филмообработка
 • Миризми от бои и следремонтни миризми
 • Миризми от хартия с влошено качество и стари ръкописи
 • Миризми след пожар
 • Мравчена киселина
 • Мухъл/плесен
 • Нафта (въглищен катран) и нафта (Нефт)
 • Нафталин
 • Никотин
 • Нитро бензен и нитроглицерин
 • Нитроетан, нитрометан, нитропропан
 • Нитротолуол
 • Октан и октилен
 • Органични химикали
 • Оцетна киселина и оцетен анхидрид
 • Палмитинова киселина
 • Пенилен
 • Пентан и пентанол
 • Перхлоретилен
 • Пропил ацетат, пропил алкохол, пропилов хлорид, пропилов етер, пропил меркаптан
 • Пропилен
 • Пропионова киселина
 • Разтворители
 • Сирене
 • Смазочни масла и смазки
 • Смоли
 • Тамян
 • Терпентин
 • Течни газове и течни миризми
 • Трихлороетилен
 • Умрели животни (мирис на разлагане)
 • Фенол
 • Флорални аромати
 • Флуортрихлорметан
 • Формалдехид
 • Фреон
 • Хексан, хексин, хексилендиол
 • Хептан
 • Хидроизолационни съединения
 • Хлор, хлоробензен, хлоробутан, хлоро нитропропан, хлорпикрин
 • Цигарен дим
 • Циклохексан, циклохексанол, циклохексен