С изключение на промишлеността, в направените тестове, прилагането на озонов газ увеличава качеството на съхранение на месата, редуцира и унищожава множество мезофилни бактерии, колиформни бактерии, сулфатредуциращи анаеробни бактерии, а също така удължава срока на годност на месото. Доказано е, че 10-20 µg/l озон в складовете, намалява периода на съхранение в рамките на 30-40%.

В друго проучване за ефекта на озона върху месото се показва, че се предотвратява развитието на няколко вида бактерии от вида Enterobactericeae в месата съхранявани при 2,5-6˚С и при 92-95% относителна влажност. Когато биволско месо се подложи на озониране за 9 дни при 1,6˚С и 95% относителна влажност, е доказано, че озонът предотвратява микробиологично развитие по труповете. В друго проучване е доказано, че озонът предотвратява микробиологичното развитие по повърхността на биволското месо в хладилници, засилва сензорните усещания и намалява образуването на летливи азотни съединения.

Дори когато озоновият газ се използва в ниски концентрации и за кратко време се вижда значителен ефект срещу бактерии, плесени, дрожди, паразити и вируси. Чувствителността на микроорганизмите към озона се променя в зависимост от времето на прилагане и РРМ нормата.

Възпроизвеждането на нежелани живи организми спира и хигиената се осигурява. Като резултат от дейностите извършени в стерилно и хигиенично място без химически следи, свежестта на продуктите се запазва, производителя има по–трайни продукти и те се предлагат като по-здравословни на потребителя.
я.