I. ОБЩИ ПОНЯТИЯ


„Агропол 2008“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 203620072 със седалище и адрес на управление гр. Велики Преслав п.к. 9850, ул. БОРИС СПИРОВ №67, вх. А, ап. 12 и адрес за кореспонденция гр. Шумен, ул.Хан Омуртаг № 11 А представлявано от РУСАНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЧЕВА и НИКОЛАЙ МИЛАНОВ АНГЕЛОВ в качеството им на управители, e дружество, предлагащо услуги в областта на сондажната дейност. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат отношенията между  „Агропол 2008“ ООД (наричано по-долу за краткост „Агропол 2008” или „Ozonecleaner ”) и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава интернет страниците на Ozonecleaner (наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ), във връзка с ползване на информация и услуги (наричани по-долу за краткост УСЛУГИТЕ), предоставени чрез интернет страниците, собственост на Агропол 2008 (наричани по-долу за краткост СТРАНИЦАТА

Чл. 1. Посочените в настоящите „Общи условия” думи и изрази имат следното значение:
 • Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или услуги чрез уебсайта https://ozonecleaner.eu/ , които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и когато действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
 • Ozonecleaner ” е Дружество с ограничена отговорност (ООД), с търговска фирма „Агропол 2008”, което в рамките на своята търговска дейност, предоставя стоки и услуги чрез Уебсайт достъпен на Интернет страница, с URL адрес https://ozonecleaner.eu/.
 • Уебсайт или сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол, което съдържа файлове, софтуер, текст, картина, звук, изображение, както и всякакви други материали и ресурси.
 • Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт https://ozonecleaner.eu/.
 • Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.
 • Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • „IP Адрес” („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

II. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ


Чл. 2. С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на СТРАНИЦАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Агропол 2008 ООД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. При използване УСЛУГИТЕ на Агропол 2008 ООД потребителят се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Чл. 3. Агропол 2008 предоставя възможност на Потребителя, при приложение на настоящите Общи условия да ползва услугите, предложени в Интернет страницата https://ozonecleaner.eu.

Чл. 4. (1) Потребителят е длъжен да предостави верни и точни данни при попълване на Контактната форма на сайта. С потвърждаване на изпращането му чрез намиращия се бутон “Изпращане” / “Изпрати” Потребителя декларира, че предоставените данни от него са коректни.
(2) В случай, че Потребителят не изпълни задълженията си по предходната алинея (1), Агропол 2008 има право да не отговаря на кореспонденцията, осъществена чрез попълнения с грешни данни електронен формуляр в страницата с Контакти. В този случай Агропол 2008 не отговаря за вредите, които Потребителят е претърпял.


III. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Чл. 5. Потребителят има право:
1. На достъп в режим онлайн до уебсайта на Агропол 2008 , при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Агропол 2008 – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;


IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Чл. 6. Потребителят е длъжен:
1. Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на контактната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ).
2. Да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

Чл. 7. Агропол 2008 не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.


V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Агропол 2008 ООД


Чл. 8. Агропол 2008 се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби. Приемайки настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.


VI. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА


Чл. 9. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от екипа на Агропол 2008.


VII. СИГУРНОСТ


Чл. 10.
1. Всеки Потребител – субект на лични данни има право да подаде искане по образец, което съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: гр. Шумен, п.к. 9700, ул.Хан Омуртаг № 11 а или електронен адрес office [at] ozonecleaner.eu, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработвани или не, за което не дължи никаква такса;
2. Данните, които Потребитeлят предоставя са: три имена, адрес, е-mail адрес и телефонен номер.
3. Когато Потребителят осъществява достъп до интернет сайта или izползва услугите на Дружеството, се събира информация относно тези посещения. Например, за да бъде разрешено свързването на Потребителя с Услугите на Дружеството, сървърите на Дружеството могат да получават и записват информация за компютъра, устройството и браузъра на Потребителя, включително евентуално и за IP адреса на Потребителя, вида на браузъра и друга информация относно използвания от него софтуер или хардуер. Ако Потребителят осъществява достъп до Услугите на Дружеството от мобилно или друг вид устройство, Дружеството може да събира данни за уникалния идентификатор, определен за това устройство, данни за местоположението (включително точното местоположение) или друга оперативна информация за това устройство. В допълнение Дружеството съхранява и лог-файлове (дата, час и източник – IP адреси) в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство, както и лог-файлове и всяка друга информация необходима за възпроизвеждане на извършени при ползване на Услугите на Дружеството електронни изявления от страна на Потребителя (напр. приемане на Общите условия, на политики на Дружеството и др. под.) и идентифицирането на Потребителя в случай на възникване на правен спор.

Чл.11. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните данни, Потребителят – субект на данните има следните права:
1. да поиска копие от неговите лични данни от Агропол 2008 ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
2. да поиска от Агропол ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни;
3. да поиска от Агропол  ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
4. да поиска от Агропол ООД личните му данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато е оттеглил своето съгласие;
 • когато е възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Агропол ООД като администратор на лични данни;
Агропол ООД може да откаже да заличи личните данни на потребителя по следните причини:
 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от страна на Агропол ООД или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
5. има право да поиска от Агропол ООД, да ограничи обработването на личните му данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът на Агропол ООД за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като ще бъде мотивиран със законосъобразната причина;
6. има право да оттегли съгласието си за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
7. има право да възрази срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
8. има право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
9. Има право на жалба до надзорния орган, като компетентният за това орган е:

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).


VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪП


Чл. 12.  Агропол ООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените УСЛУГИ, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ с действията си накърнява доброто име на Агропол, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, прокламира и разпространява религиозни, верски и/или политически идеи, при установена некоректност на данните, представени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите. В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, Агропол 2008 има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и при поискване от компетентните органи по реда, предвиден в действащите нормативни разпоредби на Република България, Агропол 2008 ООД има правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА


Чл. 13. Агропол 2008 не носи отговорност в следните случаи:
 • при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените УСЛУГИ;
 • при загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в резултат от ползване на УСЛУГИТЕ от негова страна, както и за невъзможността да се ползват УСЛУГИТЕ;
 • за неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва всяка една отделна УСЛУГА;
 • при претенции от трети лица срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с ползването на УСЛУГИТЕ.

X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


Чл. 14.
1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.
2. При възникнали спорове потребителите могат да се свържат с Ozonecleaner на телефон +359899212888 и да изпращат жалби и оплаквания на следния е-mail адрес office [at] ozonecleaner.eu ;
3. Служител на Ozonecleaner ще се свърже с Потребителя в срок не по-дълъг от 3 (три) дни, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел тяхното бързо и качествено разрешаване в интерес на двете страни.

Чл. 15. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите, информация, за които е достъпна на адрес https://www.kzp.bg/pomiritelna-deynost и https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Чл. 16. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България. Като спрямо този договор и всички произтичащи от него права и задължения за страните се прилага българското законодателство.


XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 17. Agropol 2008 си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.